VENTRIKULARNI SEPTALNI DEFEKT


Ventrikulkarni septalni defekt (VSD) je najčešća urođena srčana malformacija. Najčešće postoji jedan otvor, lociran bazalno, u nivou membranoznog dijela interventrikularnog septuma, može postojati izolovano ili udružen sa drugim defektima, u sklopu kompleksnih urođenih srčanih mana.

Uzroci:

  • Interakcija genetskih činilaca i faktora sredine.
  • Različiti teratogeni faktori tokom trudnoće kao hipoksija, jonizujuće zračenje, neki medikamenti

Simptomi:

  • Najčešće asimptomatski (manji septalni defekt).
  • Slabija tolerancija napora, malaksalost, zamor (značajniji septalni defekt)
  • U odmakloj fazi, progresijom plućne vaskularne opstruktivne bolesti i javljanjem desno-lijevog šanta dolazi do cijanoze (modrilo, plava prebojenost). brzo dolazi do pojave zamora i malaksalosti, a može doći i do pojave sinkope (kratkotrajan gubitak svesti), hemoptizija (iskašljavanje krvi) i anginoznog bola u grudima
  • Dijagnoza
  • Klinički pregled
  • EKG-a, RTG, ultrazvučni pregled srca i kateterizacije srca.

Liječenje

  • Hirurško liječenje kod značajnijeg lijevo-desnog šanta (Optimalno vrijeme za operaciju je predškolski uzrast djece, ali su rezultati dobri i kod pacijenata u odrasloj životnoj dobi, ukoliko nema razvijene plućne hipertenzije i reverzije šanta)
  • Alternativa transkatetersko zatvaranje centralno postavljenih defekata pomoću posebnog zatvarača u vidu dvostrukog kišobrana (clamshell)

Antibiotska profilaksa bakterijskog endokarditisa


Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.