ATIJALNI SEPTALNI DEFEKT


Atrijalni septalni defekt (ASD) predstavlja jednu od najčešćih urođenih srčanih mana kod odraslih. Defekt je lokalizovan visoko na međupretkomorskoj pregradi, najčešće u srednjem nivou septuma (ostium secundum), u blizini ušća vene cave superior. Nisko lokalizovani defekt međupretkomorske pregrade, tipa ostium primum, često je udružen sa defektom bazalnog dijela međukomorske pregrade, a može biti proširen na septalne kuspise mitralnog i trikuspidnog zaliska i uzrokovati valvulnu insuficijenciju.

Uzroci:

  • Interakcija genetskih činilaca i faktora sredine.
  • Različiti teratogeni faktori tokom trudnoće kao hipoksija, jonizujuće zračenje, neki medikamenti

Simptomi:

  • Kod djece najčešće asimptomatski, blagi znakovi fizičke nerazvijenosti i sklonosti prema respiratornim infekcijama.
  • Simptomi zamor, malaksalost, slabija tolerancija napora, cijanoza (javljaju se obično tek u odrasloj dobi razvojem plućne hipertenzije i postepenom reverzijom šanta u desno-lijevi)

Dijagnoza

  • Anamneza, klinički pregled, EKG , RTG, ultrazvučni pregled, kateterizacije srca.

Liječenje

  • Hirurško liječenje idealno između 3. i 5. godine života, uspješno i kod bolesnika u odrasloj životnoj dobi)

Medikamentna terapija u profilaksi i liječenja atrijalnih poremećaja ritma (atrijalne fibrilacije i supraventrikularne tahikardije), srčane insuficijencije, ukoliko dođe do pojave ovih komplikacija.


Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.